Pr.St. T-Chesna

Corrado I x Landgraf  geb.2003  Holst.Stamm 579

Nachkommen                                     Stutenstamm

Springpferdezucht Vahrnann 0