Fohlen 2016

Hengstfohlen
geb 20.03.2016
V. Cavtat PKZ v.Castelan II PKZ x Cornet Obolensky
M. Love Dream
von Lordanos x Landadel

Hengst

geb.12.02.15

V.Best Boy v. N Burgund x Courage (Welsh B)

M.Lady Colambia von Cordanos x Landadel

 

Stute
geb.15.05.2016
V. Cavtat PKZ v.Castelan II PKZ x Cornet Obolensky
M.Lady Girl
von Stalon x Landadel

Stute

geb.4.2016

V.Lord Fauntlerroy v.Lord Pezi x Contendro

M.Chesna von Corrado I x Landgraf

Stute

geb.4.2016

V.Comme it faut v Cornet Obolensky x Ramiro

M Agenda von Arpeggio x Polydor

Hengst

geb.4.2016

V.Diarado v.Diamand de Semilly x Corrado I

M.Cornetta von Cornet Obolensky x Polydor

Springpferdezucht Vahrnann 0